Kapitel 1: Grundläggande Begrepp

1.1 Vad är en Integral?

Integraler är en central del av matematiken, speciellt inom analys och kalkyl, och används för att bestämma områden under kurvor, volymer av kroppar och mycket mer. En integral är i grunden en summering av oändligt många små element som tillsammans ger ett exakt värde för ett område eller en storlek.

1.2 Historisk Bakgrund

Integraler har sina rötter i det antika Grekland med arbeten av matematikern Archimedes, men det var inte förrän 1600-talet med utvecklingarna av Isaac Newton och Gottfried Wilhelm Leibniz som integralkalkylen fick sin moderna form. Båda forskarna utvecklade oberoende av varandra begrepp och metoder som lade grunden för det vi idag känner som integralkalkyl.

Kapitel 2: Bestämda och Obestämda Integraler

2.1 Obestämda Integraler

En obestämd integral, även kallad en antiderivata, är en funktion som beskriver en familj av funktioner som alla har samma derivata. Om vi har en funktion 𝑓(𝑥)f(x), är dess obestämda integral ∫𝑓(𝑥) 𝑑𝑥∫f(x)dx en funktion 𝐹(𝑥)F(x) som uppfyller att 𝐹′(𝑥)=𝑓(𝑥)F′(x)=f(x). Vi skriver:

∫𝑓(𝑥) 𝑑𝑥=𝐹(𝑥)+𝐶∫f(x)dx=F(x)+C

där 𝐶C är en godtycklig konstant.

2.2 Bestämda Integraler

En bestämd integral, å andra sidan, representerar ett exakt värde för området under en kurva mellan två gränser. Om vi har en funktion 𝑓(𝑥)f(x) och vill hitta området mellan 𝑥=𝑎x=a och 𝑥=𝑏x=b, skriver vi:

∫𝑎𝑏𝑓(𝑥) 𝑑𝑥∫abf(x)dx

Detta kan tolkas som summan av oändligt många små rektanglar under kurvan från 𝑥=𝑎x=a till 𝑥=𝑏x=b.

Kapitel 3: Beräkning av Integraler

3.1 Metoder för Att Beräkna Obestämda Integraler

Det finns flera tekniker för att hitta obestämda integraler, inklusive:

 • Direkt Integrering: För enkla funktioner där antiderivatan är uppenbar.
 • Substitution: Används när en funktion kan omvandlas till en enklare form.
 • Partiell Integrering: Används för produkter av funktioner där direkt integrering är svårt.
3.2 Metoder för Att Beräkna Bestämda Integraler

Beräkning av bestämda integraler kan ibland göras direkt, men ofta krävs det ytterligare steg:

 • Riemannsumma: En metod där området under kurvan approximativt summeras genom att dela det i små rektanglar.
 • Fundamentala Satsen i Kalkyl: Denna sats kopplar samman obestämda och bestämda integraler och säger att om 𝐹F är en antiderivata till 𝑓f, så är:

∫𝑎𝑏𝑓(𝑥) 𝑑𝑥=𝐹(𝑏)−𝐹(𝑎)∫abf(x)dx=F(b)−F(a)

Kapitel 4: Tillämpningar av Integraler

4.1 Fysik och Ingenjörsvetenskap

Integraler används ofta inom fysik för att bestämma egenskaper som massa, kraft, och energi. Exempelvis kan integraler användas för att hitta tyngdpunkten av ett objekt eller för att beräkna arbetet utfört av en kraft över en sträcka.

4.2 Ekonomi

Inom ekonomi används integraler för att beräkna total nytta, kostnad och inkomst över tid. Exempelvis kan den totala kostnaden för produktion under en viss period beräknas genom att integrera kostnadsfunktionen över denna period.

4.3 Biologi

I biologi kan integraler användas för att modellera tillväxtkurvor och populationer över tid. Genom att integrera tillväxtfunktionen kan man få en bild av hur populationen utvecklas.

Kapitel 5: Praktiska Exempel

5.1 Beräkning av Area Under en Kurva

Anta att vi har en funktion 𝑓(𝑥)=𝑥2f(x)=x2 och vi vill hitta området under denna kurva från 𝑥=1x=1 till 𝑥=3x=3:

∫13𝑥2 𝑑𝑥∫13​x2dx

Vi hittar antiderivatan av 𝑥2x2, vilket är 𝑥333x3​. Använd den fundamentala satsen:

∫13𝑥2 𝑑𝑥=[𝑥33]13=333−133=9−13=263∫13​x2dx=[3x3​]13​=333​−313​=9−31​=326​

5.2 Användning av Substitution

Beräkna integralen:

∫2𝑥cos⁡(𝑥2) 𝑑𝑥∫2xcos(x2)dx

Vi använder substitutionen 𝑢=𝑥2u=x2, vilket ger 𝑑𝑢=2𝑥 𝑑𝑥du=2xdx. Därmed omvandlas integralen till:

∫cos⁡(𝑢) 𝑑𝑢=sin⁡(𝑢)+𝐶=sin⁡(𝑥2)+𝐶∫cos(u)du=sin(u)+C=sin(x2)+C

5.3 Partiell Integrering

Beräkna integralen:

∫𝑥𝑒𝑥 𝑑𝑥∫xexdx

Vi använder formeln för partiell integrering ∫𝑢 𝑑𝑣=𝑢𝑣−∫𝑣 𝑑𝑢∫udv=uv−∫vdu. Sätt 𝑢=𝑥u=x och 𝑑𝑣=𝑒𝑥 𝑑𝑥dv=exdx, vilket ger 𝑑𝑢=𝑑𝑥du=dx och 𝑣=𝑒𝑥v=ex:

∫𝑥𝑒𝑥 𝑑𝑥=𝑥𝑒𝑥−∫𝑒𝑥 𝑑𝑥=𝑥𝑒𝑥−𝑒𝑥+𝐶=𝑒𝑥(𝑥−1)+𝐶∫xexdx=xex−∫exdx=xexex+C=ex(x−1)+C

Kapitel 6: Övningar och Problem

För att förstärka din förståelse, försök att lösa följande problem:

 1. Beräkna ∫02(3𝑥2+2𝑥+1) 𝑑𝑥∫02​(3x2+2x+1)dx.
 2. Hitta den obestämda integralen ∫1𝑥 𝑑𝑥∫x1​dx.
 3. Använd substitution för att beräkna ∫sin⁡(2𝑥)cos⁡(2𝑥) 𝑑𝑥∫sin(2x)cos(2x)dx.
 4. Beräkna volymen av den roterade kroppen runt x-axeln som ges av 𝑦=𝑥2y=x2 från 𝑥=0x=0 till 𝑥=1x=1 genom att använda integraler.

Kapitel 7: Vidare Litteratur och Verktyg

För dem som vill fördjupa sig ytterligare, rekommenderas följande böcker och verktyg:

 • Böcker:
  • "Calculus" av James Stewart
  • "Introduction to the Theory of Integration" av William F. Trench
  • "The Calculus Lifesaver" av Adrian Banner
 • Verktyg:
  • Wolfram Alpha: Ett kraftfullt verktyg för att beräkna integraler och andra matematiska problem.
  • GeoGebra: En interaktiv matematikprogramvara som kan användas för att visualisera och förstå integraler.

Kapitel 8: Sammanfattning

Integraler är ett kraftfullt verktyg inom matematiken som möjliggör exakt beräkning av områden, volymer och mycket mer. Genom att förstå både bestämda och obestämda integraler, samt olika tekniker för att beräkna dem, kan vi tillämpa dessa koncept på en rad olika problem inom vetenskap, ingenjörskonst, ekonomi och andra områden. Med övning och användning av verktyg kan man bli bekväm med integralkalkylen och dess många tillämpningar.